Listeaza

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

LOCALITĂŢI DE INTERES TURISTIC ACCESIBILE DE PE TRASEELE PRINCIPALE

IMPORTANT! Accesul spre aceste localităţi se face pe drumuri judeţene, de cele mai multe ori nemodernizate şi neasfaltate. Pentru a preîntâmpina surprizele neplăcute este recomandabil să cereţi sfatul localnicilor în legătură cu starea acestor căi de acces.

Agrij. Comună situată la 9 km sud de Românaşi (Traseul II). Vestită pentru costumele populare brodate cu alb şi negru. Aici se află bisericile de lemn extrem de valoroase „Sf. Arhangheli” (sec. XVII) cu frumoase motive sculptate şi cu picturi din sec. XVIII (în satul Bozna) şi „Adormirea Maicii Domnului” din sec. XIX (în satul Răstolţu Mare).

Almaşu Mare. Comună situată la 10 km est de Zlatna (Traseul VII). Aici se află bisericile „Buna Vestire” (sec. XV – XIX), „Schimbarea la Faţă” (mijl. sec. XIX) pictată în 1835 de meşterul Vasile Ţura (în satul Suseni) şi „Sf. Nicolae” (sec. XV – XVIII) (în satul Cib). În Almaşu Mare se află şi colecţia muzeală extrem de valoroasă „Achim Emilian” care cuprinde peste 2.500 de piese (icoane, vestigii istorice, numismatică, etnografie etc.).

Ampoiţa. Sat aparţinând de comuna Meteş, situat la 18 km est de centrul comunei (Traseul VII). Aici se află biserica „Cuvioasa Parascheva” datând din sec. XVII. Satul este renumit pentru monumentul naturii Calcarele de la Ampoiţa (sau „Stogurile Popii”), spectaculoasele Chei ale Ampoiţei lungi de 6 km şi peşterile (dintre care cea mai mare – 300 m lungime – este Peştera Liliecilor. Pe un platou ce domină satul s-a descoperit o necropolă megalitică din Neolitic cu trei milenii mai vechi decât cel de la Stonehenge.

Avram Iancu. Comună situată la 21 km est de Câmpeni (Traseul IX). Este locul de naştere al revoluţionarului paşoptist Avram Iancu în memoria căruia s-a constituit un Muzeu memorial (amenajat în casa părintească datând din 1800) cu numeroase exponate de excepţie. La 9 km de sat se află Muntele Găina (nume care provine de la legendara găină de aur, vâlva munţilor) (1.486 m) unde anual, în luna iulie, se desfăşoară tradiţionala manifestare etnofolclorică „Târgul de fete”.

Balşa. Comună situată la 25 km sud-est de Brad  (Traseele VII şi VIII). Vechi centru minier (aur, argint şi cinabru). Aici se află vechile şi frumoasele biserici de lemn „Sf. Arhangheli” din sec. XVIII (în satul Almaşu Mic de Munte) şi „Sf. Arhangheli” datând din sec. XVIII (în satul Vălişoara).

Beliş. Comună situată la 47 km est de Gilău (Traseul I). Aici se află Lacul Fântânele (Beliş), lac antropic apărut în 1976 în spatele barajului aflat la alt. de 990 m. Are o suprafaţă de 980 ha, este populat cu păstrăv şi este un loc ideal pentru practicarea sporturilor nautice.

Bucium-Sat. Comună situată la 15 km est de Abrud (Traseul VII). În arealul comunei se află unele dintre cele mai spectaculoase monumente ale naturii din România: Detunatele. Sunt doi monoliţi din bazalt, Detunata Goală (1.169 m) şi Detunata Flocoasă (1.205 m), adevărate orgi de piatră datorită aşezării paralele de blocuri mari de rocă a căror prăbuşire provoacă un zgomot teribil (de unde vine şi denumirea piscurilor).

Buciumi. Comună situată la 15 km sud-est de Românaşi (Traseul II). Este un vestit centru etnofolcloric renumit pentru olărit, prelucrarea artistică a lemnului, brodarea ţesăturilor etc. În satul Răstolţ se află biserica din lemn „Sf. Arhangheli” construită în 1835. Renumit pentru celebra „ţuică de Zalău”.

Budureasa. Comună situată la 11 km est de Beiuş (Traseul VIII). Satul este renumit pentru lăzile cu zestre din lemn cu crestături tradiţionale. Aici se află un joagăr, o piuă de postav şi o moară de apă vechi de un secol, iar în satul Saca biserica „Sf. Gheorghe” construită în sec XVIII.

Bulz. Comună situată la 29 km sud-est de Măgeşti (Traseul I). În frumosul sat se pot vedea instalaţii tehnice vechi: o moară de apă din 1746 şi o vâltoare din sec. XIX. Iubitorii de sporturi nautice se pot bucura de sportul preferat pe lacul de acumulare Leşu cu o suprafaţă de 148 ha şi un volum de apă de 28,3 mil. mc. În sat se desfăşoară anual, în luna septembrie, o pitorească şi colorată serbare populară.

Bulzeştii de Sus. Comună situată la 18 km nord-est de Baia de Criş (Traseul VIII). Important centru de confecţionat instrumente populare tradiţionale şi de cojocărit. Aici se află 4 biserici de lemn din sec. XIX. În zonă se află superbul Pod natural de la Grohot (în calcare), Peştera Cizmei şi o rezervaţie de liliac sălbatic.

Bunila. Comună situată la 32 km de Hunedoara (Traseul VI). Aici se află una dintre cele mai valoroase biserici de lemn din zonă, „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1809, bogat decorată cu sculpturi şi cu fragmente de pictură originară.

Călăţele. Comună situată la 19 km sud de Huedin (Traseele I şi II). În satul Văleni se află o biserică veche fortificată (sec. XII – XV) cu tavan casetat, iar în Călăţele biserica din lemn „Sf. Voievozi” construită în 1764.

Cizer. Comună aflată la 21 km nord de Ciucea (Traseul I). Aici se află o foarte frumoasă biserică din lemn construită în 1773 de meşteri conduşi de Vasile Ursu Nicula (Horea), cel care şi-a lăsat semnătura pe o grindă.

Cricău. Comună situată la 7 km est de Teiuş (Traseul III). Aici se află biserica în stil gotic construită în sec. XIII – XV care mai păstrează fragmente de picturi din sec. XIV – XV. Din Cricău se poate ajunge pe vârful calcaros şi golaş Piatra Craivii (1.083 m) unde se pot vedea urmele unei puternice cetăţi dacice aflată pe o suprafaţă de aproape 2.500 mp şi datând din sec. II î.Cr. – sec. I d.Cr. Se pot vedea puternicele ziduri, groase de 2,5 m, urme de locuinţe şi al unui sanctuar.

Iara. Comună situată la 35 km sud de Gilău (Traseul I) şi la 45 km nord de Aiud (Traseul III). Este un important centru etnografic (ceramică populară, cojocărit, prelucrarea artistică a lemnului etc.). Aici se află bisericile din lemn „Sf. Arhangheli” în satele Măgura Ierii (1783), Ocolişel (1852) şi Surduc (sec. XVIII). În Iara se află conacele din sec. XIX „Teleki”, „Beldi” şi „Kemény”.

Ighiu. Comună situată la 12 km nord-vest de Alba Iulia (Traseele III şi VII). Aici se află numeroase obiective interesante: biserica din lemn „Cuvioasa Parascheva” construită în 1750 şi pictată de Gavriil Zugravul în 1783 (în satul Ighiel), bisericile fortificate în satele Ighiu (sec. XV) şi Şard (sec. XV – XVIII) şi conacul „Teleki” datând din sec. XVIII. La 14 km de Ighiu se află Iezerul Ighiel, singurul lac din România aflată într-o căldare calcaroasă, aflat la alt de 920 m. şi având o suprafaţă de 3,20 ha şi o adâncime maximă de 10 m. Este înconjurat de o pădure de fag, rezervaţie naturală fiind populat cu păstrăv indigen şi curcubeu. În preajmă există numeroase flori de colţ şi un vast arboret de larice (Larix decidua). Ighiu se află în renumita „Ţară a Vinului”, iar vinurile albe de aici au dus faima locului până departe.

Întregalde. Comună situată la 20 km nord-vest de Teiuş (Traseul III). Aici se află biserica din lemn „Sf. Ilie” construită în 1774 şi cu picturi din 1789. În apropiere se află extrem de spectaculoasele Chei Întregalde, cu o lungime de 1,5 km, pe pereţii calcaroşi abrupţi fiind inventariate 25 de peşteri (Peştera Bisericuţa: 310 m, Peştera nr. 13: 140 m etc.).

Mănăstireni. Comună situată la 18 km de Izvoru Crişului (Traseul I). În această comună există numeroase obiective demne de vizitat: biserica reformată fortificată în stil romanic construit în sec. XIII în interiorul căreia se află picturi din sec. XVIII şi un amvon din 1724 realizat de meşterul David Şipoş şi bisericile din lemn „Înălţarea Domnului” datând din 1765 şi cu picturi din 1770 (în satul Bica) şi „Pogorârea Duhului Sfânt” din 1670 cu picturi din 1742 (în satul Dretea).

Măguri-Răcătău. Comună situată la 22 km sud-est de Gilău (Traseul I). În satul Muntele Rece se află biserica de lemn „Sf. Treime”, construită în sec. XVIII. Este de remarcat că în acest areal se păstrează vii numeroase legende despre dragoni, spiriduşi, vâlve, zâne, ursitori, solomonari etc., fiind o veritabilă enciclopedie a mitofolclorului Munţilor Apuseni.

Moneasa. Comună situată la 24 km nord-vest de Sebiş (Traseul IV). Aici se află o staţiune balneoclimaterică de interes general renumită pentru apele minerale bicarbonatate, calcice, magneziene, sodice, oligominerale şi mezotermale (23-32 grade Celsius) recomandate pentru tratarea afecţiunilor ginecologice, reumatismale, de nutriţie etc. Există o şi bază de tratament modernă. În staţiune se află şi un lac de agrement unde se pot practica sporturile nautice. În apropiere se află Peştera Liliecilor , Cascada Boroia etc.

Petreştii de Jos. Comună situată la 12 km vest de Turda (Traseele I, III şi IX). În satul Livada se află biserica din lemn „Sf. Arhangheli” construită în 1842-1846. În arealul comunei se află rezervaţia complexă Cheile Turzii (175,7 ha.) cu o lungime de 1.270 m, fiind flancat de pereţi de calcar aproape verticali şi dominat de două vârfuri: Dealul Bisericii (793 m.) şi Dealul Sindului (759 m.). Foarte spectaculos este Peretele Uriaş (înalt de 200 m.) sau al Turnului Ascuţit. Numeroase relicte vegetale terţiare (Allium obliquum – unic în Europa, scoruşul, cârcelul etc.), endemice (stânjenelul, omagul etc.) şi rare (trânjoaica, viţa sălbatică, păiuşul etc.). Numeroase fenomene carstice (peşteri, grote). Loc de practicare al alpinismului şi al sporturilor aeronautice (deltaplan, parapantă).

Râmeţ. Comună situată la 24 km est de Aiud (Traseul III). Aici se află un ansamblu arhitectonic unic: Mănăstirea Râmeţ ctitorită în 1214 de călugării Ghenadie şi Romulus, fiind acoperită cu straturi de picturi din sec. XIV – XVIII şi care adăposteşte un valoros Muzeu de artă religioasă şi etnografică. În apropiere se află Cheile Râmeţilor, lungi de 2 km, cu pereţi de calcar verticale (150-200 m.). Sunt chei extrem de înguste, terminate în capătul nordic printr-un portal natural. Este un loc ideal pentru practicarea alpinismului. Aici se găsesc numeroase specii de plante endemice şi rare.

Remetea. Comună situată la 6 km de Beiuş (Traseul VIII). În sat se află o interesantă biserică datând din sec. XIV, având picturi interioare de influenţă tiroleză, datând din 1420. În satul Şoimuş se află biserica din lemn „Sf. Nicolae” construită în 1743 şi având un iconostas realizat de celebrul meşter David Zugravul în 1875.

Ribiţa. Comună situată la 15 km nord-vest de Brad (Traseele VII şi VIII). În Ribiţa se află o biserică monumentală ctitorită de cnezii Vladislav şi Miclăuş în 1417, ai căror portret se păstrează într-un superb tablou votiv. Biserica a fost pictată în stil bizantin. Pe arealul comunei se află bisericile din lemn „Adormirea Maicii Domnului” din sec. XIX, „Naşterea Maicii Domnului” din sec. XIX (ambele în satul Dumbrava) şi „Cuvioasa Parascheva” din 1763 (în satul Uibăreşti).

Rimetea. Comună situată la 27 km sud de Turda (Traseele I, III şi IX) şi la 26 km nord de Aiud (Traseul III). Veche aşezare minieră situată într-un peisaj spectaculos, completat de numeroase case tipice vechi. Aici se află un cochet şi valoros Muzeu etnografic care redă ceramica, cusăturile şi portul specific locului, mai ales broderiile care au devenit celebre. În satul Colţeşti se pot vedea ruinele unei cetăţi din sec. XIII – XV şi biserica „Sf. Gheorghe” (sec. XVIII – XIX).

Roşia Montană. Comună situată la 12 km sud de Câmpeni (Traseul IX) şi la 13 km nord de Abrud (Traseul VII). Este o localitate minieră auriferă antică, Alburnus Maior, datând din 550 î.Cr. Se mai păstrează galeriile romane, monumente unice în Europa. În Muzeul mineritului sunt expuse numeroase obiecte ce reflectă exploatarea aurului de-a lungul mileniilor. În zonă se află numeroase lacuri antropice folosite pentru spălarea minereului aurifer: Lacul Cornii (suprafaţă de 0,80 ha, adâncime maximă 2 m), populat cu păstrăv curcubeu, Lacul Anghel (suprafaţa 0,60 ha, adâncime maximă de 4 m), Lacul Mare (suprafaţă 2,5 m, adâncime maximă 5 m) populat cu caras şi păstrăv curcubeu, Lacul Ţarinii (suprafaţă 0,60 ha, adâncime maximă 10 m), populat cu păstrăv. În sat mai putem vedea mormântul lui Simeon Balint (1810-1880), prefect în oastea lui Avram Iancu, biserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ (sec. XVIII), case ţărăneşti din sec. XVIII-XIX, Rezervaţiile geologice „Piatra Corbului“ şi „Piatra Despicată“.

Săcuieu. Comună situată la 20 km sud de Poieni (Traseul I). Aici se află frumoasa biserică din lemn „Sf. Arhangheli” din sec. XVIII. În satele Vişagu şi Rogojel sunt pârtii de schi amenajate.

Sâg. Comună situată 30 km nord de Ciucea (Traseul I). Cunoscut pentru frumoasele şi zveltele biserici de lemn „Sf. Arhangheli” construită în sec. XVII (în satul Tusa) şi „Sf. Arhangheli” datând din 1707, decorată cu numeroase crestături şi păstrând picturile originare din 1824 (în satul Sârbi).

Stâna de Vale. Staţiune climaterică de odihnă de interes general situat la 25 km nord-est de Beiuş (Traseul VIII). Există şi un izvor cu apă minerală feruginoasă. Staţiunea este recomandată pentru tratarea afecţiunilor nevrotice (nevroze astenice), endocrine, anemie etc. Este un loc căutat de amatorii de schi, existând numeroase pârtii amenajate şi un teleferic lung de 650 m. Există şi o păstrăvărie. În împrejurimi există numeroase cascade (Bohodei – înaltă de 80 m – , Săritoarea Iedului, Iadolina, Moara Dracului etc.).

Stremţ. Comună situată la 4 km vest de Teiuş (Traseul III). În satul Geoagiu de Sus se află biserica „Intrarea în Biserică” ctitorită de Radu de la Afumaţi în sec. XVI. Se mai păstrează fragmente din pictura în stil postbrâncovenesc executată de meşterii Ioan şi Nistor în 1724.

Sub Piatră. Sat aparţinând de comuna Sălciua, aflat la 4 km sud de centrul comunei (Traseul IX). În acest loc înconjurat de piscuri semeţe se află biserica din lemn „Cuvioasa Parscheva” clădită în 1798 şi cu picturi din sec. XIX. Aici se află Peştera Huda lui Păpară cu o lungime de 2.022 m, cu un portal imens de unde năvăleşte pârâul Ponor. Peştera are numeroase săli imense (cea mai mare fiind Sala Minunilor ce ocupă o suprafaţă de 4.000 mp, cascade şi sifoane. Potrivit legendelor aici se afla vestita şcoală a solomonarilor (zgriminţeşilor) făpturi şamanice aducătoare de ploaie din mitologia populară românească. În apropiere se află şi Peştera Zmeilor, monument al naturii.

Ţeţchea. Comună situată la 12 km est de Tileagd (Traseul I). Este renumită pentru frumoasele şi valoroasele biserici de lemn „Sf. Gheorghe” construită în 1714 şi pictată de meşterul Dionisie Iuga în 1889 (în satul Hotar) şi „Adormirea Maicii Domnului” datând din 1770 şi cu picturi din 1865 (în satul Subpiatră).

Vadu Crişului. Comună situată la 5 km sud-vest de Măgeşti (Traseul I). Este un vestit centru de ceramică nesmălţuită. Aici se poate vizita biserica „Sf. Arhangheli” zidită în 1790 şi Peştera Vadu Crişului lungă de 1 km şi cu numeroase săli mari.

Vidra. Comună situată la 12 km est de Câmpeni (Traseul IX). Comuna este renumită ca centru etnofolcloric (confecţionări de tulnice, cojoace, rotărit, dogărit etc.). Aici se află biserica „Sf. Arhangheli” (sec. XIII – XVII) şi biserica din lemn „Sf. Trei Ierarhi” construită în sec. XVIII şi cu picturi executate de Silaghi din Abrud în 1791 (în satul Goieşti). Pe arealul comunei se află rezervaţia paleontologică „Dealul cu Melci” (4,5 ha) cu numeroase fosile marine din Cretacic.

Listeaza