Listeaza

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Localităţi de interes turistic din afara traseelor

Bujoreni. Acces spre nord, de pe Traseele I, II şi III din municipiul Râmnicu Vâlcea (4 km). Sat. Aici putem vedea o culă din 1810-1812, Schitul Olteni cu biserica „Sf. Nicolae” (1580-1590), pictată în 1794-1795 (în satul Olteni), biserica „Sf. Gheorghe” zidită în 1758 şi care păstrează picturile originare şi Muzeul satului vâlcean cu 80 de case tipice, o biserică, şcoală, cârciumă, cruci, troiţe, fântâni etc.

Costeşti. Acces spre nord, de pe Traseul II din oraşul Horezu (8 km). Sat. Aici există numeroase obiective turistice demne de vizitat: o moară şi joagăr din sec. XIX, staţiunea balneoclimaterică de interes local cu izvoare de ape minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonatate, sodice, hipotone cu pavilionul balnear din sec. XIX, Mănăstirea Arnota ctitorită de Matei Basarab (1633-1636) cu biserica „Sf. Arhangheli”; pictată de Stroe Zugravul din Târgovişte (1644) şi un valoros muzeu de artă religioasă, Mănăstirea Bistriţa ctitorită de fraţii Craioveşti (1492-1494); biserica „Adormirea Maicii Domnului” pictată de Ghe. Tattarescu (1855); bolniţa „Schimbarea la Faţă” (1520-1521) cu picturi originare, bisericile „Sf. Grigore Decapolitul – Eleonul” (sec. XV – XVI) cu picturi originare, „Intrarea în Biserică” (înc. sec. XVII) şi „Naşterea Maicii Domnului” (1689) pictată în 1788, biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1664-1665); bisericile „Sf. Nicolae” (1700), pictată în 1779 şi „Intrarea în Biserică” (1758) cu picturi originare şi Peştera Liliecilor de la Mănăstirea Bistriţa, cunoscută şi sub denumirea Peştera lui Grigore Decapolitul, deoarece acum câteva secole aici erau adăpostite moaştele sfântului. În peştera lungă de 250 m, în deschiderea mare, se află un schit zidit în 1635 (în timpul lui Matei Basarab) de călugării Macarie şi Daniel. Există o colonie de lilieci şi o faună cavernicolă bogată.

Crasna. Acces spre vest, de pe Traseul II din oraşul Novaci (16 km). Sat. Aici există mai multe frumoase şi vechi biserici din lemn: în Aninişu din Deal „biserica Cuvioasa Parascheva” (1768) şi biserica „Cuvioasa Parascheva” (1800), reparată în 1834 şi refăcută în 1904, în Drăgoeşti biserica „Cuvioasa Parascheva” (1760) în Dumbrăveni biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1768), biserica „Sf. Îngeri” (1810) şi biserica „Sf. Gheorghe” (1824) şi în Cărpiniş biserica Intrarea în Biserică (1738) cu zid de incintă din sec. XIX.

Frânceşti. Acces spre vest, de pe Traseul III din satul Băbeni (6 km). Sat. În acest sat putem vizita numeroase obiective turistice importante: o moară cu făcaie din 1868 (în Surpatele) bisericile „Înălţarea Domnului” (1684) (în Mănăileşti), „Trei Ierarhi” (1797) cu picturi originare (în Genuneni), „Naşterea Maicii Domnului” (1742) (în Moşteni) şi „Sf. Nicolae” (1893) (în Frânceşti), bisericile din lemn „Sf. Nicolae” (1776) (în Moşteni) şi „Sf. Voievozi” (1806) (în Viişoara), Mănăstirea dintr-un Lemn (de maici) ctitorită de Preda Brâncoveanu (sf. sec. XVI) cu biserica „Naşterea Maicii Domnului” (1634-1635) cu picturi originare şi turlă pe pronaos (1714-1716), biserica din lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1810-1818), colecţie de icoane valoroase şi vechi obiecte bisericeşti şi biserica „Sf. Arhangheli” (1703-1706) ctitorită de Doamna Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu (în Surpatele), pictată în 1706 şi rezervaţia de goruni seculari.

Măldăreşti. Acces spre sud, de pe Traseul II din oraşul Horezu (3 km). Sat. În sat putem vizita Muzeul etnografic şi de artă medievală, biserica „Sf. Nicolae” (1774-1790) cu picturi originare, cula Greceanu (sec. XVIII) şi cula Duca (1823-1827), un conac din sec. XIX şi biserica din lemn „Sf. Dumitru” (1801) (în Măldăreştii de Jos).

Muşeteşti. Acces spre nord-vest, de pe Traseul IV din oraşul Bumbeşti-Jiu (16 km). Sat. Aici putem vedea bisericile din lemn în Stănceşti „Sf. Îngeri” (1720), în Stănceşti-Larga „Biserica Intrarea în Biserică” (1730) şi în Muşeteşti „Sf. Îngeri” (1751).

Runcu.  Acces spre nord, de pe Traseul II din satul Arcani (5 km). Sat. Aici putem vizita biserica din sec. XVII atribuită fiicei lui Mihai Viteazul, domniţa Florica, rezervaţiile naturale „Izbucul Jaleşul“, „Gropul Sec“, „Răchiţeaua“ şi spectaculoasele şi sălbaticele „Cheile Runcului (sau Sohodolului)“, complexul turistic Bucium (la N de Runcu, pe valea Sohodolului), muzeul etnografic (în satul Dobriţa) şi Peştera Gârla Vacii a cărei galerii însumează o lungime totală de 750 m, având numeroase puţuri adânci de până la 4 m, adăposteşte o bogată faună cavernicolă.

 

Listeaza